GPS POI Home GPS POI FilesPOI ToolsPOI MapsGPS ForumsSupport
  GPS Data Team

Search   Forum   Register   Log in

Free GPS POI Files - Interactive POI Database

GPS POI for Austria

(Change country)

POI Category: Wifi Hotspots in Austria    (Change POI category)T-Com WiFi Hotspots T-Com WiFi Hotspots POI - WiFi HotSpots provided by T-Com in Austria.

Your File New - Submit your POI file here.


[ GPS Home | POI Files | Tools | Forum | Support ]GPS POI link: Wifi Hotspots in Austria POI Download Zone